Home Blogg Sveriges län

Sveriges län

0
Sveriges län

Sveriges olika län skiljer sig åt vad gäller geografisk yta och antal invånare. Hur många län Sverige har är enkelt att få fram. Sverige är indelat i 21 olika län. Län i Sverige har en länsstyrelse som är en statlig myndighet.

Län i Sverige har en viktig uppgift genom att vara en kontrollfunktion, så att de lagar och förordningar som Riksdagen beslutat också efterföljs genom de olika länsstyrelserna. Alla län i Sverige har till exempel också ett samordnande uppdrag när det gäller olika typer av krisberedskap. Länen har en administrativ och politisk indelning och funktion vilket landskap inte har.

Hur många län finns det i Sverige

Vi har så många som 21 län i Sverige. Det är skillnad på län och landskap. Det finns fler landskap än län. Landskapen är indelade i 25 olika landskap och ett landskap kan ibland omfattas av flera olika län.

Olika län i Sverige har också olika förutsättningar. Det finns län med mycket glesbygd och andra län med större städer som ger olika karaktär åt länen.

Sverige län

Alla län i Sverige:

 1. Blekinge län
 2. Dalarnas län
 3. Gotlands län
 4. Gävleborgs län
 5. Hallands län
 6. Jämtlands län
 7. Jönköpings län
 8. Kalmar län
 9. Kronobergs län
 10. Norrbottens län
 11. Skåne län
 12. Stockholms län
 13. Södermanlands län
 14. Uppsala län
 15. Värmlands län
 16. Västerbottens län
 17. Västernorrlands län
 18. Västmanlands län
 19. Västra Götalands län
 20. Örebro län
 21. Östergötlands län

Alla Sveriges län

Det finns 21 län, 25 landskap och 290 kommuner i Sverige. Ju mer tättbefolkat ett län är, desto fler kommuner är länet indelat i. Sverige är ett avlångt land med stora variationer vad gäller natur och även klimatet skiljer sig mycket från den södra delen av landet till de allra nordligaste länen. De olika länen och landskapen gränsar också till olika länder. Vi har landsgränser till Norge och Finland.

Dialekterna är förknippade med landskapen och det finns stora variationer i dialekterna mellan de olika landskapen. De landskap som är mer isolerade som Gotland, Öland och landskapen i norr, har behållit mer av det särpräglade dialekterna.

Län Sverige karta

Sverige län karta. Det sker förändringar vad gäller befolkningsunderlag och därför kan det komma att ske fler förändringar vad gäller indelning av landets regioner, län och kommuner, även framöver.

Tidigare var landet indelat i olika landsting. I dag använder man sig i stället av beteckningen region, däremot i lagstiftningen ser man uttrycket landsting fortfarande. Det sker en förändring i många lagar som till exempel vallagen och kommunallagen där man kommer att använda begreppet region i stället för landsting.

Svenska län

Sveriges största län är Norrbottens län. Norrbottens län är också Sveriges nordligaste och minst befolkade län. Norrbottens län finns i landskapen Norrbotten och Lappland. Stora delar av länet är obebott med stora skogar och bergslandskap. Det innebär stora utmaningar att se till så att infrastrukturen fungerar och att det finns tillgång till olika samhällsfunktioner, som skola, vård och omsorg. Utmaningarna har också påskyndat den digitala utvecklingen i de län med mest glesbygd och stora geografiska avstånd. I de län med störst utmaningar har man också kommit längst med den digitala välfärds-utvecklingen.

Sveriges minsta län är Blekinge län som dessutom bara består av fem kommuner. Därefter kommer Gotland som dessutom består av en enda kommun.

Län karta

På en karta kan man se att många län återfinns i flera landskap. Västmanlands län till exempel, omfattar östra delen av Västmanland, delar av Södermanland och Närke och även mindre delar av Dalarna och Gästrikland.

Län landskap

Län och landskap är inte samma sak och detta är Sveriges 25 landskap, från norr till söder:

 1. Lappland
 2. Norrbotten
 3. Västerbotten
 4. Jämtland
 5. Ångermanland
 6. Härjedalen
 7. Medelpad
 8. Hälsingland
 9. Gästrikland
 10. Dalarna
 11. Värmland
 12. Uppland
 13. Västmanland
 14. Södermanland
 15. Närke
 16. Dalsland
 17. Bohuslän
 18. Västergötland
 19. Östergötland
 20. Småland
 21. Gotland
 22. Öland
 23. Halland
 24. Blekinge
 25. Skåne

Landskap län och kommuner

Det finns både stora och små landskap, likadant med län och kommuner. Det finns kommuner som är stora till ytan, men glest befolkade. Andra kommuner är mindre geografiskt men med stort antal invånare. Hit hör naturligtvis våra storstadsregioner, Stockholm, Göteborg och Malmö.

Det har länge funnits en förflyttning av människor från landsbygden in till våra större städer. Arbetsmarknaden har styrt en hel del av förflyttningen, möjligheter till utbildningar och bostäder likaså.

Antal kommuner i Sverige

Antalet kommuner har varierat genom åren. I dag finns det 290 kommuner i Sverige. Gotlands kommun är speciell, då den räknas både som kommun och region. Gotland är kommun med både landstingsuppgifter och ett regionalt utvecklingsansvar och tillhör därför en av Sveriges regioner.

Kommunerna är den del i samhällets styrning som medborgarna har mest direkt kontakt med. Det är kommunerna som har ansvar för stora delar av den samhällsservice som finns där vi är bosatta och som vi har behov av i vardagen. Bland annat så är det barnomsorg, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Det kommunala styret väljs direkt av kommunens invånare. Detta innebär att det finns stora möjligheter att påverka viktiga samhällsfunktioner för kommunernas medborgare.